TƏCİLİ! Ukraynada “vətəndaş müharibəsi” başlaya bilər – Peskov

16
OMSK, RUSSIA - NOVEMBER 7, 2019: Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov attends a plenary session as part of the 16th Russia-Kazakhstan Interregional Cooperation Forum at the Congress Hall. Mikhail Metzel/TASS Ðîññèÿ. Îìñê. Ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè XVI Ôîðóìà ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â Êîíãðåññ-õîëëå. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Donbasda situasiya fövqəladə şəkildə qeyri-stabildir.

KAİM.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

Onun sözlərinə görə, Ukraynanın davranışı və situasiyanın inkişaf dinamikası genişmiqyaslı döyüş fəaliyyətlərinin və “vətəndaş müharibəsi”nin yenilənməsi təhlükəsini yaradır.

Peskov Ukraynada vətəndaş müharibəsinin Rusiyaya təhdid olduğunu da vurğulayıb.

Ekspertlərin fikrincə, Rusiya Donbas separatçılarını birbaşa dəstəklədiyini və orada hərbçiləri olduğunu etiraf etmədiyi üçün bunu “vətəndaş müharibəsi” adlandırmağa meyillidir. \ modern.az

BIR CAVAB BURAXIN

şərhinizi daxil edin!
Buraya adınızı daxil edin